giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hội Đồng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý Khoa học

Cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý Khoa học 

Chức năng nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An
Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có chức năng tham mưu , giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm: Hoạt động khoa học công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học công nghệ ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn và bức xạ hạt nhân; các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật  
Chức năng, nhiệm vụ của Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An
Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân tỉnh Nghệ An, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, bao gồm: Hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tụê; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An
Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An
Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Nghệ An
Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Nghệ An
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Nghệ An
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Nghệ An
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm UDTB KHCN Nghệ An
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm UDTB KHCN Nghệ An
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học
Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ
Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý Khoa học
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý Khoa học