giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hội Đồng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Danh sách thành viên hội đồng KH&CN Công an tỉnh Nghệ An
Danh sách thành viên hội đồng KH&CN Công an tỉnh Nghệ An
Danh sách thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ ngành Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin Nghệ An
Danh sách thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ ngành Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin Nghệ An
Danh sách hội đồng khoa học trường Cao Đẳng Y tế Nghệ An
Danh sách hội đồng khoa học trường Cao Đẳng Y tế Nghệ An
Hội đồng khoa học và công nghệ ngành Giáo dục
Hội đồng khoa học và công nghệ ngành Giáo dục
Hội đồng khoa học và công nghệ ngành Y tế
Hội đồng khoa học và công nghệ ngành Y tế
Hội đồng khoa học và công nghệ ngành Thuỷ sản
Hội đồng khoa học và công nghệ ngành Thuỷ sản
Hội đồng khoa học và công nghệ ngành Nông nghiệp
Hội đồng khoa học và công nghệ ngành Nông nghiệp
Quy định tạm thời về việc quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An
Quy định tạm thời về việc quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ (Ban hành theo quyết định số 539 /QĐ-CĐY ngày 21 tháng 11 năm 2007