Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/CV-BBTCTTTD 20/01/2014 Tham mưu đề xuất kế hoạch tuyên truyền 2014 trên cổng thông tin điện tử
05/2015/QĐ-UBND 20/01/2016 Quyết định về việc ban hành quy định công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nghệ An
110 - KH/TU 02/01/2014 Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỉ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2014) và mừng Xuân Giáp Ngọ
14/2016/QĐ-UBND 02/02/2016 Quyết định về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
14/2016/QĐ-UBND 02/02/2016 về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
16/2013/TT-BKHCN 30/07/2013 Thông tư số 16/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2013 ban hành “Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia”
20/2013/NĐ-CP 26/02/2013 Nghị định Số: 20/2013/NĐ-CP, ngày 26 tháng 02 năm 2013quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
2580/QĐ-UBND 06/06/2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học CÔng nghệ tỉnh Nghệ An
26/TT-BKHCN 26/11/2015 Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về Khoa học và công nghệ áp dụng đối với sở Khoa học và Công nghệ
4009/QĐ-BKHCN 31/12/2015 Công bố tiêu chuẩn quốc gia
4077/QĐ-BKHCN 26/12/2013 Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
44/2016/QĐ-UBND 11/06/2016 Quyết định về việc phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm , hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An
49-2013-QD-UBND 03/09/2013 Ban hành Quy định quản lý Đề tài, Dự án KHCN cấp tỉnh
50/2013/QĐ - TTg 09/08/2013 Quyết định số 50/2013/QĐ - TTg quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ
57/2013/QĐ-UBND 04/10/2013 Ban hành Quy định một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An
64/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Nghị định 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
673/SKHCN-QLKH 23/09/2016 Quyết định Về việc đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đợt 1 năm 2017
839 18/04/2013 Quyết định ban hành tiêu chuẩn
89/2013/NĐ - CP 06/08/2013 Nghị định số 89/2013/NĐ - CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá
90/2013/NĐ - CP 08/08/2013 Nghị định số 90/2013/NĐ - CP quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao
<<   <  1  2  3  4  >  >>